MAGRCO June 22nd, 2021 at 08:28 pm

  我的头像咋又不显示了?

  magrco December 27th, 2019 at 04:28 pm

  这几天牙疼的厉害,东西都没法咬了。牙疼不是病,疼起来要人命。

  magrco December 22nd, 2019 at 11:05 pm

  页面全部设置好了,同时把以前写的几篇文章转过来了。原来的放在国外服务器访问太慢了。

  magrco December 22nd, 2019 at 06:11 pm

  重新换了个主题!

Contact information

About me

 • 追求卓越;凡事不做则已,做就要做到最好!

那年今日